ข้อตกลงและเงื่อนไข – pitistone

ข้อตกลงและเงื่อนไข

บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการจัดให้มีเว็บไซต์นี้เพื่ออำนวยความสะดวกในการจำหน่ายสินค้าและติดต่อสื่อสารระหว่างท่านกับบริษัทที่ต้องการทราบข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ข้อมูลและสาระสำคัญที่ปรากฏในหน้าจอต่างๆ ตลอดจนข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ความเป็นปัจจุบัน และความต่อเนื่องของข้อมูลในเว็บไซต์นั้น อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามดุลยพินิจบริษัทฯ